Genetik TESTLER

Genetik Testler,Genetik Test Merkezi

ÜRÜNLER                                                                                          UZMANLIK ALANI SİPARİŞ NO
5-FU CHEMOTHERAPY (kemoterapi)                                                   (onkoloji) Nr.GE0038
APHARMAgen ürünü5-Fluorourasil (5-FU) kanser tedavilerinde en çok kullanılan ilaçlardan biridir. Ancak bazı durumlarda bu ilaç efektif değildir ya da önemli yan etkilere neden olur. Bu nedenle,  tedavi başlamadan önce hastanın ilacı tolere edip edemeyeceğiyle ilgili  kontrolünün ya da raporlanmış olan yan etkilerin açıklamasının yapılması için önerilmektedir.
ALOPECIAgen                                                                                    (dermatoloji) Nr. GE0001
Andojenik kellik için koruyucu genetik testALOPECIAgen androjen reseptör ve  androjenik kellik gelişimine neden olan3 farklı polimorfizm hedeflenmiştir. ALOPECIAgen profili üç farklı risk grubunu herhangi bir semptom oluşmadan önce ayrılmasını analiz eder. Risklere ve cinsiyete bağlı olmak üzere, ilaç tedavisi –minoksidil ve/veya finasterid önerilebilir. Beslenme ve hayat tarzıyla ilgili diğer öneriler androjenik kelliğin önlenmesine katkıda bulunur.
AUTISMgen                                                                    Nöroloji ve psikiyatri Nr. GE0023
Otizm şüphesi için genetik değerlendirme profiliAUTISMgen otizm ile alakalı özelliklerin tanımlanmasına olanak sağlar.  Bu test aktivite/dinlenme döngüsünde dengesizlik olması ya da hafıza geriliği gibi semptomların olması durumunda önerilir. Analiz edilen polimorfizmler nöral migren, sinaps oluşumu ve gelişimi sirkadiyen ritim bozuklukları ve hafıza kapasitesiyle ilgilidir.
BRAINgen                                                                     Nöroloji ve psikiyatr Nr. GE0002
Alzheimer hastalığına karşı koruyucu genetik analizBRAINgen Alzheimer gelişimine katkıda olduğu bilinen genetik polimorfizmlerle; bunun altında yatan lipid metabolizması bozuklukları, inflamasyon ve diğer metabolik olaylar gibi olası nedenleri analiz eder. BRAINgen, koruyucu ölçümlerle rölatif riskin azalmasını sağlar.
CARDIOgen                                                                               Kardiyoloji Nr. GE0003
Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu genetik testAnaliz edilen polimorfizmler oksidatif stres, hipertansiyon, homosisteyn metabolizması bozuklukları, lipid metabolizması bozuklukları ve trombozu içerir. CARDIOgen ailede kardiyovasküler hastalık geçmişi olan bireyler varsa, kardiyovasküler hastalık süphesinde, lipid ve homosisteyn metabolizması bozuklukları ve arteriyel hipertansiyon durumlarında yapılabilir.
COLOgen                                                                Gastroenteroloji ve Onkoloji Nr.GE0004
Sporadik koleretal karsinomaya karşı koruyucu testCOLOgen testinde analiz edilen genler hücre büyümesi, proliferasyon, başkalaşım ve apoptoz mekanizalarını hedef alır. COLOgen intestinal poliplerin ya da önceden koloteral kanser geçmişi olan kişilere önerilebilir.
Genetik Testler,Genetik Test Merkezi

ÜRÜNLER                                                                                    UZMANLIK ALANI SİPARİŞ NO
DENTYgen                                                                               DİŞ HEKİMLERİ Nr. GE0005
Periodontitis kişisel korumasıBu test inflamasyonda rol oynayan üç interklökin genini analiz eder. DENYgen profili çocuk ve yetişkin periodontitis, tedavisi zor periodontitis durumları yanında risk grubu hastaların dental implant öncesinde yaptırılabilir.
DETOXgen                                                     DERMATOLOJİ VE GASTROENTEROLOJİ Nr. GE0006
Faz I ve Faz II detoksifikasyon için koruyucu genetik testBu test  ksenobiyotik ve ilaç metabolizmasındaki genleri analiz eder. Örneğin: insektisit, herbisit, nikotin, alkol ve kanserojenik substratların detoksifikasyonu.DETOXgen anti-aging tedavisindeki temel profildir ve çevresel hastalıkların önlenerek detoksifiyaston kapasitenizin arttırılmasına olanak sağlar.
DIABETOgen               ENDOKRİNOLOJİ, BESLENME, GASTROENTEROLOJİ Nr. GE0007
Tip II diabet için koruyucu genetik testTest tip II diyabet mekanizmasıyla bağlı , örneğin insülin ve leptin duyarlılığı ve fazla kilo gibi diğer risk faktörleriyle ilgili polimorfizmleri analiz eder. DIABETOgen ailesel tip II diabet geçmişi olan ve / veya metabolik sendromu olan kişilere önerilir.
EMOgen                                                           NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ Nr. GE0008
Duygusal değişkenlik için koruyucu genetik testEMOgen nörotransmitter metabolizması (dopamin , serotonin), homosisteyn metabolizması, serotonin sentezi ve taşınımıyla ilgili polimorfizmleri analiz eder. Test depresyon gelişimi ve anksiyete bozukluklarına  karşı korumaya olanak tanır.
FEMgen                                                          JİNEKOLOJİ ve ONKOLOJİ Nr. GE0009
Sporadik meme kanserine karşı koruyucu genetik testTest östrojen metabolizmasını ve östrojen metabolitlerini detoksifikasyonunda  rol alan polimorfizmleri analiz eder. FEMgen hormon replasman terapisi yapılmadan önce ya da ailesinde meme kanseri geçmişi olan kadınlar için uygulanabilir.
FITgen                                                                        KARDIYOLOJİ ve ANTI-AGING Nr. GE0019
Fiziksel aktiviteye özgü koruyucu genetik testFITgen enerji tüketimi, motivasyon, kas kapasitesi, kalp ve akciğer kapasitesi, yaralanmalardan sonra iyileşme ile sağlamlık ve dayanıklılık ile ilgili genetik polimorfizmleri analiz eder. FITgen kapasitenize göre size en uygun fiziksel aktiviteyi seçmenize yardımcı olur.
GLAUCOMAgen                                                                    OFTALMOLOJİ Nr. GE0039
Glaukoma kalıtımının değerlendirilmesi için genetik profilGLAUCOMAgen eksfolyetif glokom gelişimiyle ilgili genetik polimorfizmleri analiz eder. Hedef gen polimer liflerin oluşumundaki elastinle ilgili gendir. Test sonucunda verilen beslenme ve yaşam tarzı önerileri yetişkinlik döneminde glokomdan korunmayı sağlar.

GENETİK TESTLER KATALOĞU 2012

ÜRÜNLER                                                                   UZMANLIK ALANI

SİPARİŞ NO
KIF6 STATIN TREATMENT (KIF6 STATIN TEDAVİSİ)     KARDİYOLOJİ , ANTİ-AGİNG Nr. GE0037
PHARMAgen ürünüStatinler hiperkolesterol  tedavisinde ve koroner kalp hastalıkları gibi kardiyovasküler problemlerde en yaygın kullanılan ilaçtır. KIF6 genindeki özel genetik varyasyon taşıyıcıları bazı statinlere duyarlıdır; bu nedenle test statin tedavisi öncesinde hastanın bireysel statin toleransını değerlendirmek ya da raporlanan yan etkileri açıklamak için önerilir.
LIPIDgen                                                                                               KARDİYOLOJİ Nr. GE0010
Ateroskleroz koruyucu genetik testiTest ateroskleroz gelişiminde rol oynadığı bilinen genetik polimorfizmlerin  yanında lipid metabolizmasındaki bozuklukların altında yatan nedenleri analiz eder. LIPIDgen ailesel tip III hiperkolesterolemi ya da ateroskleroz olan veya HDL, LDL, total kolesterolü çok yüksek olan hastalara önerilir.
MACULAgen                                                                                       OFTALMOLOJİ Nr. GE0011
Yaşa bağlı makular dejenerasyon (AMD) için koruyucu genetik testMACULAgen profilinde analiz edilen AMD formu “kuru-form” olarak bilinir ve pek çok AMD vakasından sorumludur. MACULAgen  profili kişinin rölatif risk analizi değerlendirmesini AMD ile ilişkili önemli iki genetik belirteç ile analiz eder. Bu test ailesinde AMD geçmişi olan kişilere mümkün olan en erken zamanda yazılmalıdır.
NEUROgen                                                               NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ Nr. GE0012
Nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu genetik testNEUROgen Alzheimer, amyotrofik lateral skleroz ve Parkinson hastalığı gelişiminde rol oynayan oksidatif stres ve detoksifikasyon prosesleri ve sinir sistemiyle ilişkili protein aktivitesinde rol alan polimorfizmleri analiz eder. Rölatif riskin uygun beslenme alışkanlıkları ve / veya yaşam tarzıyla düşürülmesine olanak tanır.
NICOTINEgen                                                                     BESLENME Nr. GE0013
Nikotin bağımlılığına karşı koruyucu genetik testNICOTONEgen prolifi nikotinik asetilkolin reseptörleriyle ilişkili nikotin bağımlılığındaki genetik varyasyonları karakterize eder. Sonuçlar bağımlılık riskinin tanımını ve nikotin replasman tedavisi (nikotin bantları ya da nikotin içeren sakızlar) ya da medikal  terapi (bupropion ya da varenicline) seçimini kolaylaştırmayı sağlar.
OSTEOgen                                                                 ORTOPEDİ Nr. GE0014
Osteoporoza karşı koruyucu genetik testAnaliz edilen polimorfizmler kollajen sentezi, kemiklerin kalsiyum absorpsiyonu ve kullanımı, osteokalst aktivitesi ve laktaz eksikliğinde rol oynar. OSTEOgen’in kemik yoğunluğunu güçlendirmek , osteoporozdan korunmak ya da gelişimini yavaşlatmak isteyen genç bireylere mümkün olan en kısa sürede yaptırılması önerilir.

 

 

 

 

 

GENETİK TESTLER KATALOĞU 2012

ÜRÜN LER                                                                                     UZMANLIK ALANI

SİPARİŞ NO
OXIgen                                                                                        DERMATOLOJİ Nr. GE0015
Oksidatif strese karşı kişisel korunmaBu test oksidatif stresin düzenlenmesinde rol oynayan genleri analiz eder. OXIgen özellikle yoğun olarak spor yapan , kronik yorgunluktan şikayetçi, zihinsel stres, kemoterapi tedavisi gören, kirliliğe maruz kalan vb. kişilere uygundur.
PHARMAgen PASAPORTU                                                       FARMACOGENOMİK Nr. GE0036
Genel farmakogenomik profilPHARMAgen pasaportu kişilerdeki temel ilaç yollarını analiz etmeyi amaçlar. Bu nedenle, hastaya yazılacak olan uygun ilaçların, dozajlarını ve geniş ilaç yelpazesinden en etkili ilaçların seçilmesinde doktora yardımcı olacak genel bilgi amaçlı kullanılır. Bunun gibi bir pasaport acil bakımlarda da doktora hastayla ilgili uygun farmakogenetik bilginin aktarılması için önemlidir.
PHARMAgen Customized Analysis                                           FARMACOGENOMİK Nr. GE0016
PHARMAgen Customized Analysis doktora  farmakogenetik ve ilaç etkileşimleriyle ilgili yolları bilme zorunluluğu olmadan  bilgi edinmesini sağlar. Bilimsel olarak elde edilen bilgiyle ilgili üç farklı yaklaşım mümkündür;  (i) doktor PHARMAgen’i herhangi bir ilaç için yazarak farmakogenetik bilgi alır, (ii) doktor hastanın hali hazırda kullanıyor olduğu ilaçların listesini göndererek olası ilaç etkileşimleriyle ilgili bilgi edinir, son olarak (iii) doktor genetik analizi bilinen bilinen herhangi bir faz I enzimi polimorfizmi için yazar
PROSTATEgen                                                                           ONKOLOJİ Nr. GE0017
Sporadik prostat kanserine karşı önleyici genetik testÖneriler dehidroksitestosteron seviyeleri ve erken karsinogenez aşamalarında önemli rol oynayan beş farklı genetik varyasyonu içeren polimorfizmlere dayanır. PROSTATEgen ailede prostat kanseri geçmişinin olduğu durumlarda önerilir.
SKINgen                                                                            ANTI-AGING Nr. GE0018
Cilt yaşlanması için özelleştirilmiş koruyucu genetik profilDetoksifikasyon, inflamasyon, oksidatif stres ve epidermal bütünlük gibi süreçler ve yollar analiz edilerek kişiselleştirilmiş öneriler sağlanır. SKINgen cilt sağlığınızı korumaya ve geliştirmenize yardımcı olur.
THROMBOgen                                                                       JINEKOLOJİ Nr. GE0020
Derin damar trombozlarına karşı koruyucu genetik testTest hemostaz, tromboz oluşumu ve folat metabolizmasındaki polimorfizmleri analiz eder. Profille sağlanan bilgi rölatif tromboz riskinin azaltılmasında erken önlem alınmasını sağlar. THROMBOgen ailede tromboz geçmişi olması, oral doğum kontrol yöntemine başlamadan önce, tekrar eden düşükler ve gençlerdeki ateroskleroz durumlarında önerilir.

 

 

 

 

GENETİK TESTLER KATALOĞU 2012

ÜRÜN                                                                           UZMANLIK ALANI

SİPARİŞ NO
WEIGHTgen                                                                 ANTI-AGING Nr. GE0021
Kilo kontrolüne özel koruyucu genetik testAdipogenetik, anthropometri, tat kontrolü, enerji tüketimi, lipid metabolizması ve inflamasyonla alakalı metabolik yolları ve psikolojik parametreleri analiz eder.  WEIGHTgen kişiselleştirilmiş öneriler kilonuzu yönetmenize ve kilo durumunuzu optimize etmenize yardımcı olur.
Well-Being                                                                          ANTI-AGING Nr. GE0022
Anti-Aging (yaşlanma) özelleştirilmiş tam bir koruyucu genetik profilWell-Being profili detoksifikasyon kapasitesi, kardiyovarküler hastalıklar, cilt ve diş sağlığı, kilo yönetimi, kemik sağlığı, fiziksel ve zihinsel uygunluğu kapsar. Sağlanan sonuçlar beslenme ve diyet, mikronütrient ve yaşam tarzıyla ilgili kişisel ve detaylı öneriler sunar. Well-being testi yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirip uygun önlemleri alarak daha sağlıklı yaşlanmak isteyen kişilere yaptırılabilir.

 

 

Hipokrat Laboratuvarları & Görüntüleme
Genetik Testler,Genetik Test Merkezi